ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΠΕΛΑΤΩΝ)

(Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό ΓΚΠΔ 679/2016, ως ισχύει από 25-5-2018)
Υπεύθυνη Επεξεργασίας: ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΑΒΕΕ-ΝΕ
Διεύθυνση: 11ο χιλ Παλαιός Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κιλκίς
Διευθύνσεις Υποκαταστημάτων: 1)Δίπλα ΣΕΔΕΣ, Θέρμη, 2) 9ο χιλ Παλαιός Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κιλκίς, 3) 8ο χιλ Παλαιός Εθνικής Οδού Πολυκάστρου – Θεσσαλονίκης
Πόλη: Θεσσαλονίκη
E-mail: info@aksa.gr
Τηλ.: 2310 781132 FAX: 2310.781209
ΑΦΜ: 094098649
Η παρούσα ανώνυμη βιομηχανική εταιρεία και εφεξής Υπεύθυνη Επεξεργασίας δηλώνει ρητά και υπεύθυνα, ότι έχοντας λάβει γνώση του ρυθμιστικού πλαισίου του ως άνω Γενικού Κανονισμού και αναγνωρίζοντας τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτόν, έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, για να συμμορφωθεί με το ισχύ ον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο, ειδικά όσον αφορά την εν γένει προστασία του ατόμου και δη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του που υπόκεινται σε επεξεργασία στα πλαίσια και υπό τις προϋποθέσεις που εκτίθενται κατωτέρω.
Μετά ταύτα, η παρούσα δήλωση έχει σκοπό να σας ενημερώσει σχετικά με την επεξεργασία στην οποία υποβάλλονται τα προσωπικά σας δεδομένα στα πλαίσια της συνεργασίας σας με την υπογράφουσα την παρούσα Υπεύθυνη Επεξεργασίας, καθώς και τα Δικαιώματά σας σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ 2016/679 (GDPR) και όσα ειδικά προβλέπει.

1) Ποια δεδομένα σας συλλέγουμε και από ποιες πηγές
Η Υπεύθυνη Επεξεργασίας δια της εκπροσώπου της και εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων της συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που οι ίδιοι τους κοινοποιείτε πριν ή και κατά την εκτέλεση της μεταξύ μας προφορικής ή γραπτής σύμβασης που αφορά ενδεικτικώς και κατά περίπτωση στην ανάληψη για λογαριασμό σας της διεκπεραίωσης των εργασιών οριστικής διαγραφής – απόσυρσης του οχήματος σας, τη συλλογή πλαστικών αποκομμάτων και αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού προς ανακύκλωσή τους και ανάκτηση υλικών, την παραλαβή μεταλλικών απορριμμάτων, με σκοπό την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίησή τους, την πώληση κάδων αποθήκευσης και μεταφοράς κλπ.
Προσέτι, βεβαιώνεται ,ότι η επεξεργασία περιορίζεται εύλογα κάθε φορά μόνον στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για τον εκάστοτε σκοπό της επεξεργασίας, όπως αυτός προσδιορίζεται αναλυτικά κατωτέρω.
Ειδικότερα, για τους πελάτες μας, τηρούμε και επεξεργαζόμαστε :
ι)προσωπικά σας δεδομένα που μας παρέχετε οι ίδιοι ή εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί σας όπως:
• στοιχεία ταυτότητας (Ονοματεπώνυμο, δείγμα υπογραφής, ΑΔΤ και εκδούσα Αρχή, δείγμα υπογραφής)
• οικονομικά στοιχεία (ΑΦΜ, δάνεια, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού κλπ, επάγγελμα)
• στοιχεία επικοινωνίας ( διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου- email, τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας).
• στοιχεία που αφορούν στο όχημα (αρ. κυκλοφορίας κλπ).
Σημειώνεται ότι η συλλογή των εν λόγω στοιχείων μπορεί να γίνει εγγράφως ή και ηλεκτρονικά κατά περίπτωση και δη ο υποψήφιος πελάτης δύναται, είτε να προσέλθει ο ίδιος ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του στις εγκαταστάσεις της Υπεύθυνης Επεξεργασίας, είτε να συμπληρώσει και να αποστείλει ηλεκτρονικά την εξουσιοδότηση που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Υπεύθυνης Επεξεργασίας (http://www.konstantinidisbros.gr/) και αφορά στη διενέργεια από μέρους μας των απαραίτητων ενεργειών για τη η απόσυρση και την οριστική διαγραφή οχήματος σας, είτε να συμπληρώσει σχετική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος που είναι διαθέσιμη στον ως άνω ιστότοπο, προκειμένου να γίνει η παραλαβή του οχήματος του.
ii) υλικό από συστήματα βιντεοεπιτήρησης

2) Για ποιους σκοπούς και υπό ποια νόμιμη βάση γίνεται η επεξεργασία
Α) Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να εκτελέσουμε τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από τη μεταξύ μας σύμβαση πώλησης, παροχής υπηρεσιών ή και εντολής στα πλαίσια της ανάληψης από μέρους μας της υποχρέωσης ολοκλήρωσης των διαδικασιών απόσυρσης και οριστικής διαγραφής του οχήματος σας.
Μετά ταύτα, θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα κατά περίπτωση και ανάλογα με τους σκοπούς της μεταξύ μας συμβάσεως, προκειμένου να:
• Επικοινωνήσουμε μαζί σας πριν ή και κατά τη διάρκεια της μεταξύ μας συμβάσεως για ζητήματα που άπτονταιτης σύναψης και της εκτέλεσης αυτής.
• Να διεκπεραιώσουμε τις διαδικασίες οριστικής διαγραφής και απόσυρσης του οχήματος σας με σειρά ενεργειών, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων της μεταφοράς του στις εγκαταστάσεις της Υπεύθυνης Επεξεργασίας για οριστική διαγραφή, απορρύπανση διάλυση και ανακύκλωση, της υπογραφής και παραλαβής για λογαριασμό σας και
κατόπιν εξουσιοδότησής σας της Βεβαίωση Παραλαβής του οχήματος, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 8 του Π.Δ. 116/2004, της διεκπεραίωσης όλων των απαραίτητων ενεργειών ενώπιον των αρμόδιων Αρχών, της διαβίβασης του Αντιγράφου του Πιστοποιητικού Καταστροφής και των λοιπών στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος από το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κλπ.
• Να συλλέξουμε από τις εγκαταστάσεις σας πλαστικά αποκόμματα και απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού προς ανακύκλωσή τους και ανάκτηση υλικών.
• Να παραλάβουμε από το σημείο που θα μας υποδείξετε μεταλλικά απορρίμματα, με σκοπό την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίησή τους
• Να σας παραδώσουμε προϊόντα, όπως κάδους αποθήκευσης και μεταφοράς τα οποία σας έχουμε πωλήσει.
• Να σας παράσχουμε συμβουλές και να σας προτείνουμε λύσεις για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών και των μεθόδων αποθήκευσης και διαχείρισης μεταλλικών απορριμμάτων στις εγκαταστάσεις σας.
• Να προβούμε στην καταβολή του αντιτίμου της μεταξύ μας σύμβασης και των εν γένει αντιπαροχών της, να διευθετήσουμε και να εκπληρώσουμε οποιαδήποτε υποχρέωση απορρέει από αυτήν.
Ως εκ τούτου, η επεξεργασία των δεδομένων σας στηρίζεται στη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχ. β’ ΓΚΠΔ.
Β)Ακόμη, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας και για να συμμορφωθούμε με νομικές μας υποχρεώσεις από το εθνικό δίκαιο, όπως λ.χ. το Π.Δ. 116/2004 και την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΕΦΚ 5006718ΕΞ2001/2011 που διέπουν το πλαίσιο απόσυρσης, οριστικής διαγραφής οχημάτων και την παροχή κινήτρων για την αντικατάσταση παλιών αυτοκινήτων, καθώς και εν γένει τις υποχρεώσεις της Υπεύθυνης Επεξεργασίας ανώνυμης βιομηχανικής εταιρείας από τις εθνικές διατάξεις, όπως λ.χ. οι υποχρεώσεις που υπέχει από τη φορολογική νομοθεσία.
Η εν λόγω επεξεργασία ερείδεται στο άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. γ του ΓΚΠΔ.
Γ) Σε περίπτωση μεταξύ μας δικαστικών διαφορών θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό την προάσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων μας, την θεμελίωση, άσκηση και επιδίωξη των νόμιμων αξιώσεών μας.
Η νομική βάση της εν λόγω επεξεργασίας είναι αυτή του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχ. στ του ΓΚΠΔ.
Δ) Στην ίδια ως άνω νομική βάση του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχ. στ του ΓΚΠΔ ερείδεται και η επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται στα πλαίσια της εγκατάστασης συστημάτων βιντεοεπιτήρησης στις εγκαταστάσεις της Υπεύθυνης Επεξεργασίας και στα κατά τόπους υποκαταστήματά της, η οποία γίνεται στα πλαίσια της επιδίωξης του έννομου συμφέροντος της για την προστασία προσώπων και αγαθών.
Μετά ταύτα, δεσμευόμαστε ότι η Υπεύθυνη Επεξεργασίας θα φροντίζει να πραγματοποιεί την επεξεργασία σύμφωνα με τις εκάστοτε πολιτικές ασφάλειας και προστασίας δεδομένων, να εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και να προσαρμόζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και τις αποφάσεις των αρμόδιων Εποπτικών Αρχών.

3) Σύστημα Βιντεοεπιτήρησης
Η Υπεύθυνη Επεξεργασίας ανώνυμη βιομηχανική εταιρεία έχει εγκαταστήσει συστήματα βιντεοεπιτήρησης στις εγκαταστάσεις της και στα κατά τόπους υποκαταστήματά της, ώστε να εποπτεύει με στόχο την ασφάλεια των προσώπων και των αγαθών που κινούνται ή φυλάσσονται σε αυτά. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ήτοι των στιγμιοτύπων που καταγράφονται και σας απεικονίζουν βασίζεται σύμφωνα και με τα ως άνω αναφερόμενα στη νομική βάση της επιδίωξης έννομου συμφέροντος της Υπεύθυνης Επεξεργασίας, όπως προβλέπει το άρθρο 6 του ΓΚΠΔ. Σημειωτέο, ότι στην έδρα και στα υποκαταστήματα της Υπεύθυνης Επεξεργασίας, όπου έχουν τοποθετηθεί κάμερες ασφαλείας υπάρχει η κατάλληλη σήμανση προς ενημέρωση σχετικά μεταξύ άλλων με το σκοπό της λειτουργίας τους και τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.
Προσέτι, το αρχείο που περιέχει τα ως άνω στιγμιότυπα διατηρείται για μικρό χρονικό διάστημα και δη για το χρόνο που θεωρούμε εύλογο με βάση και όσα έχουμε εξετάσει αναλυτικά στην εκτίμηση αντικτύπου που πραγματοποιήσαμε σύμφωνα με τις κανονιστικές διατάξεις. Το διάστημα αυτό μπορεί να παραταθεί σε περίπτωση που το υλικό αυτό είναι απαραίτητο για την διερεύνηση, την εξιχνίαση και την απόδειξη τυχόν διαπραχθέντων αξιόποινων πράξεων.
Ακόμη, στο υλικό από τα συστήματα βιντεοεπιτήρησης έχουν πρόσβαση μόνον η εκπρόσωπος της Υπεύθυνης Επεξεργασίας και εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι, ενώ όσοι τρίτοι αποκτούν πρόσβαση δυνάμει συμβάσεως παροχής υπηρεσιών με την Υπεύθυνη Επεξεργασίας έχουν δεσμευτεί γραπτώς να τηρούν συγκεκριμένες εγγυήσεις και μέτρα σχετικά με την επεξεργασία. Το υλικό θα διαβιβαστεί στις διωκτικές και αστυνομικές σε ορισμένες περιπτώσεις για την εξακρίβωση τέλεσης αξιόποινης πράξης ή την υποστήριξη έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη σύμφωνα με όσα αναφέρονται και ανωτέρω. Τέλος έχετε το δικαίωμα να βλέπετε (δικαίωμα πρόσβασης) στιγμιότυπα που σας απεικονίζουν με βάση τις κανονιστικές διατάξεις , αλλά και να ζητήσετε να λάβετε αντίγραφο αυτών απευθύνοντας σχετικό αίτημα οποτεδήποτε στην Υπεύθυνη Επεξεργασίας στα μέσα επικοινωνίας που εκτίθενται στο παρόν.

4) Ποιοι έχουν πρόσβαση και σε ποιους κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα
Πρόσβαση στο αρχείο που περιέχει προσωπικά σας δεδομένα, έχουν η διευθύνουσα σύμβουλος της Υπεύθυνης Επεξεργασίας, καθώς και εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι των τμημάτων μηχανογράφησης και προμηθειών, καθώς και υπάλληλοι του Λογιστηρίου για λόγους που σχετίζονται με την εκπλήρωση των καθηκόντων τους από τη σύμβαση απασχόλησης. Οι υπάλληλοι αυτοί επεξεργάζονται τα δεδομένα σας μέσα στα όρια της άσκησης των καθηκόντων τους με βάση την σύμβαση απασχόλησης αλλά και τηρώντας την εμπιστευτικότητα, τους κανόνες και τις πολιτικές ασφαλείας της Υπεύθυνης Επεξεργασίας. Οι υπάλληλοι αυτοί έχουν λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση σχετικά με τον ΓΚΠΔ, αλλά και γνώση των υποχρεώσεών τους από αυτόν γραπτώς.
Ακόμη η Υπεύθυνη Επεξεργασίας θα διαβιβάσει δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα και σε όσες Δημόσιες Αρχές ή Οργανισμούς και Φορείς του Δημοσίου είναι υποχρεωμένη σύμφωνα με το εθνικό Δίκαιο ή προκειμένου να εκπληρώσει τη μεταξύ μας σύμβαση, όπως λ.χ. επί της διαβιβάσεως για λογαριασμό σας Αντιγράφου του Πιστοποιητικού Καταστροφής και των λοιπών στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος σας από το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης προκειμένου να γίνει οριστική διαγραφή του ΟΤΚΖ, η οποία ενημερώνει σχετικά τις αρχές Ασφαλείας της περιοχής.
Τέλος, σε περίπτωση μεταξύ μας δικαστικών διαφορών θα διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση και εν γένει δικαστική επιδίωξη των νόμιμων αξιώσεών μας σε εξωτερικούς συνεργάτες δικηγόρους ή δικηγορικές εταιρείες, ως δικαιούμαστε σύμφωνα με την ανωτέρω νομική βάση του άρθρου 6 παρ. 1 στ του ΓΚΠΔ.

5) Που αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας
Αποθηκεύουμε και τηρούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σε φυσικό , αλλά και ηλεκτρονικό αρχείο. Σημειωτέο, ότι στο εν λόγω αρχείο δεν έχει πρόσβαση κανένας μη εξουσιοδοτημένος τρίτος παρά μόνον η διευθύνουσα σύμβουλος της Υπεύθυνης Επεξεργασίας και οι ως άνω εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι των αρμόδιων τμημάτων.
Προσέτι, αφενός το φυσικό αρχείο που τηρούμε φυλάσσεται σε κλειδωμένο ερμάριο εντός των εγκαταστάσεών μας στο οποίο δεν έχει πρόσβαση κανένας άλλο πλην των ως άνω αναφερόμενων προσώπων, αφετέρου το ηλεκτρονικό αρχείο μας αποθηκεύεται σε Η/Υ εντός της επιχείρησης και προστατεύεται με ισχυρό κωδικό πρόσβασης που ανανεώνεται τακτικά, ενώ η Υπεύθυνη Επεξεργασίας έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει πολιτική δικαιωμάτων πρόσβασης (access rights) στα ηλεκτρονικά της αρχεία που περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
Σημειώνουμε δε, ότι έχουμε θεσπίσει και τηρούμε μέτρα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία θεωρούμε εύλογα και κατάλληλα. Για τα μέτρα αυτά μπορείτε να λάβετε γνώση οποτεδήποτε ζητώντας πρόσβαση στην Πολιτική Προστασίας που έχουμε συντάξει απευθύνοντας σχετικό αίτημα στην Υπεύθυνη Επεξεργασίας στα στοιχεία επικοινωνίας που εκτίθενται στο παρόν.

6) Πολιτική διατήρησης των δεδομένων σας
Διατηρούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για όσο διαρκεί η μεταξύ μας σύμβαση και δη για όσο χρόνο απαιτείται για την εκτέλεση και διαχείριση της, αλλά και όσο χρειάζεται για να συμμορφωθούμε με φορολογική ή άλλη νομική υποχρέωσή μας από τις οικείες εθνικές διατάξεις. Ακόμη, σε περίπτωση που ανακύφουν μεταξύ μας νομικές διαφορές, ο χρόνος διατήρησης των δεδομένων σας που είναι απαραίτητα για την θεμελίωση, άσκηση και την εν γένει δικαστική επιδίωξη αξιώσεως ή άλλου νόμιμου δικαιώματος μας, παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης, ή στην περίπτωση των αξιώσεων μέχρι την παραγραφή τους. Σε κάθε άλλη περίπτωση, μετά το πέρας του ως άνω διαστήματος και εφόσον διακοπεί η συνεργασία μας, η Υπεύθυνη Επεξεργασίας δεσμεύεται ότι έχει θεσπίσει και είναι σε θέση να εφαρμόσει, την ορισθείσα διαδικασία για την άμεση και οριστική διαγραφή τους.
Αναλυτικότερα σχετικά με την περίοδο διατήρησης των δεδομένων σας μπορείτε να πληροφορηθείτε ζητώντας πρόσβαση στο σχετικό έγγραφο που έχουμε καταρτίσει οποτεδήποτε.

7) Ποια είναι τα Δικαιώματά σας
Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό ΕΕ 2016/679 έχετε ως Υποκείμενα της Επεξεργασίας τα εξής Δικαιώματα:
ί)Το δικαίωμα ενημέρωσης: Το δικαίωμα να γνωρίζετε ποια δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Υπεύθυνη Επεξεργασίας, τους σκοπούς της επεξεργασίας αυτής, τις κατηγορίες των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε και τους τυχόν αποδέκτες της.
ii) To δικαίωμα πρόσβασης :Το δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΓΚΠΔ, να λάβετε γνώση σχετικά με το αν εκτελείται επεξεργασία των δεδομένων σας και να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούνται από την Υπεύθυνη Επεξεργασίας.
iii) To δικαίωμα διόρθωσης:Το δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΓΚΠΔ να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων όταν αυτά είναι εσφαλμένα, καθώς και τη συμπλήρωσή τους όπου κρίνετε ότι είναι ελλιπή.
ίν)Το δικαίωμα περιορισμού:Το δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και δη σε κάθε περίπτωση εάν δεν συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος ή νόμιμης αξίωσης του Υπεύθυνου Επεξεργασίας σε βάρος σας.
ν)Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Το δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΓΚΠΔ να αναταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή, εκτός και αν ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας αποδείξει ότι πρέπει να συνεχίσει την επεξεργασία για σπουδαίο λόγο, είτε αν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την θεμελίωση και την άσκηση νόμιμων αξιώσεών του σε βάρος σας.
vi) To δικαίωμα διαγραφής- Δικαίωμα στη λήθη:Το δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΓΚΠΔνα ζητήσετε διαγράφη των προσωπικών σας δεδομένων, όταν εκλείψει η νόμιμη βάση και ο σκοπός επεξεργασίας τους υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νομίμων δικαιωμάτων της Υπεύθυνης Επεξεργασίας για την τήρησή τους με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες Νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
vii) To δικαίωμα φορητότητας: Το δικαίωμα να ζητήσετε να σταλούν τα δεδομένασας ηλεκτρονικά (εφόσον τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή) σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

8) Τρόπος άσκησης των Δικαιωμάτων σας- Υποβολή καταγγελίας
Μπορείτε να ασκήσετε τα Δικαιώματά σας προφορικά, είτε επικοινωνώντας με την Υπεύθυνη Επεξεργασίας τηλεφωνικά, γραπτά ή και ηλεκτρονικά στα μέσα επικοινωνίας που εκτίθενται στο παρόν. Η Υπεύθυνη Επεξεργασίας έχει την υποχρέωση να απαντά στα αιτήματά σας εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) μηνός. Σε περίπτωση άρνησης ή αναιτιολόγητης καθυστέρησης απάντησης ή ικανοποίησης των αιτημάτων σας , έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που είναι η καθ’ ύλην αρμόδια Εποπτική αρχή για την τήρηση του ΓΚΠΔ. Σε κάθε περίπτωση διατηρείτε το Δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην ως άνω αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεομένων γίνεται παράνομα με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, εγγράφως (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) ή ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).
Θεσσαλονίκη, 18-3-2020